شاید این دست‌ها قوّت بالایی نداشته باشن، شاید پینه نبسته باشن، شاید از هر انگشتشون یه هنر نباره یا شاید قلم رو به خودشون ندیدن اما نوازش‌کردن رو خوب بلدن، نون حلال‌درآوردن رو خوب بلدن، در آغوش‌گرفتن رو خوب بلدن، دست دیگری‌فشردن رو خوب بلدن و چقدر لذت‌بخشه داشتن چنین اعضای موثری ؛)
خدایا شکرت 🌷