از این به بعد هروقت خواستم قسم بخورم، اونم یه قسمی که طرف مقابل درجا قبول کنه حرفمو، فقط می‌گم قسم به بغض اسحاق و دیگر هیچ!