سال 96 بود، فکر می‌کنم یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری. درگیر کارای بیمه بودم و داخل دفتر کارگزاری. من و یه بندۀ خدای دیگه هم نشسته بودیم روبروی یه کارمند که اون بندۀ خدا از کارمند پرسید شما رای هم دادی؟ کارمند هم تایید کرد. پرسید به چه کسی؟ گفت دکتر روحانی. پرسید چرا؟ گفت چون می‌خوام کشورم توی امنیت و آرامش باشه. خواستم از همین تریبون از اون کارمند عزیز تشکر کنم که معنای امنیت و آرامش رو همچین به جان و دل ما نشوندها!